Protokoll Varpans fiskevårdsområdesförenings fiskestämma 2024-03-13

Protokoll Varpans fiskevårdsområdesförenings fiskestämma 2024-03-13

§ 1 Val av ordförande: Jörgen Dufvenberg

§ 2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Jonas Uhlin, Lars Fahlvik

§ 3 Val av sekreterare för stämman: Patrik Eriksson

§ 4 Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd: Enligt närvarolista.

§ 5 Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställes.

§ 6 Har kallelsen till stämman skett stadgeenligt: I tidningen ”Lokalt I Falun” och på vår hemsida

§ 7 Styrelsens berättelse:

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och Kassören läste upp ekonomisk rapport.

Verksamhetsberättelsen med ekonomisk rapport godkändes

§ 8 Revisionsberättelsen: Anders Wiklund läste upp revisionsberättelsen.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen fick ansvarsfrihet från stämman.

§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna: Styrelsen föreslår en kostnadsersättning för 2024 på 950 kr till ordförande, sekreterare, kassör: Godkändes av stämman.

§ 11 Val av ordförande på ett år: Omval Jörgen Dufvenberg

§ 12 Val av styrelseledamöter.

Omval Nils Brasch 2 år

Omval Johan Sundlöf 2 år

Patrik Eriksson 1 år kvar

Björn Sellström 1 år kvar

§ 13 Val av suppleanter

Omval Lars Fahlvik 2 år

Omval Per Kollander 2 år

Johan Hammarbäck 1 år

Jonas Uhlin 1 år kvar

§ 14 Val av två revisorer på ett år.

Omval Barbro Olsson

Omval Anna-Lena Björkman

§ 15 Val av en revisorssuppleant på ett år: Ingen

§ 16 Val av valberedning

Joanna Björkman

Martina Janers

Henrik Belin

§ 17 Från styrelsen (Proposition)

1. Kostnadsersättning för 2024 till webbadministratör på 950 kr: Godkändes av stämman.

2. Startfiskepaket : Godkändes av stämman.

§ 18 Motioner

· Inkommit motion från Bergsgårdens bygdegårdsförening, de önskar ett årligt bidrag till Bergsgårdens badplats på 3000 kr. Styrelsens förslag är 3000 kr som en engångs summa. Godkändes av stämman

§ 19 Fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse (fiskeregler och fiskekort)

Årskort 350 kr/ Veckokort 150 kr/ Dygnskort 50 kr. Fiskerättsbevis 50 kr. Fiskeplan finns på hemsidan. Fasta redskap skall märkas med fastighetsförteckning, telefonnummer och efternamn

§ 20 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

Kassören redovisade förslag till budget 2024. Godkändes av stämman.

§ 21 Övriga frågor

· Kommunens representant Anders Wiklund har inkommit med förfrågan om kräftfiske på Falu kommuns vatten för Faluns ungdomar så kallade kräftnatta.

Anders Wiklund förklarar om en idé att föreningen ska sälja ett visst antal fiskekort för Falu Kommuns invånare, som gäller för kräftfiske på Falu Kommuns vatten. Utreds vidare av styrelsen

§ 22 Meddelande om var stämmoprotokollet finns tillgängligt.

Finns på Hemsidan.

§ 23 Mötets avslutande Ordförande avslutar Stämman.

Efter fiskestämman höll Håkan Danielsson från Länsstyrelsen föredrag om hur man bedriver fiskevård och hur man bygger om vattendrag och sjöar med hjälp av modern teknik för att uppnå en bättre miljö för fiskar samt hur man inventerar fiskebeståndet i sjöar och vattendrag. Han berättade även om varför man inte ska plantera in fisk som kan störa det ursprungliga fiskebeståndet. Håkan förklarade även om Länsstyrelsens arbete med VISS.

Vad är VISS ? Ett verktyg för att nå bättre vatten

Vad finns i VISS? I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Läs mer på https://viss.lansstyrelsen.se/

Ordförande Sekreterare

Jörgen Dufvenberg Patrik Eriksson

Justerare Justerare

Lars Fahlvik Jonas Uhlin